ก้าวไปข้างหน้าเพื่อที่จะมอบ สิ่งที่ดีให้กับคุณ

Convatec

คอนวาเทคเป็นบริษัทเครื่องมือแพทย์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ระดับโลกที่มุ่งเน้นการรักษาเพื่อการจัดการโรคเรื้อรัง เป็นผู้นำด้านการตลาดในการรักษาแผลแบบก้าวหน้า การดูแลผู้ป่วยที่มีทวารเทียมทางหน้าท้อง การดูแลผู้ป่วยวิกฤติ และอุปกรณ์ให้สารละลาย

ผลิตภัณฑ์ของเรามีประโยชน์ทางคลินิคและด้านเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก รวมถึงการป้องกันการติดเชื้อ การปกป้องผิวที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ให้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นกับผู้ป่วย และลดต้นทุนรวมในการดูแลผู้ป่วย เรามีพนักงาน 10,00 คนและทำธุรกิจในกว่า 110 ประเทศ

 

Cookies are needed for this website to work optimally. They also help us to know a little bit about how you use our website, which improves the browsing experience.  Cookies on this site are used for traffic measurement and optimisation of page content only. By continuing to browse on this website, you indicate your consent to the use of cookies.  You may block the use of cookies by following the "How to block and avoid cookies" instructions

Learn more about our Cookie policy