Po zabiegu wyłonienia stomii często dochodzi do różnych powikłań pooperacyjnych. Powikłania te mogą dotyczyć samej stomii (są to tzw. miejscowe powikłania chirurgiczne) lub skóry wokół stomii (są to tzw. powikłania dermatologiczne). W niniejszym artykule omówimy niektóre z nich. Miejscowe powikłania chirurgiczne stomii dzielimy na wczesne (powstają jako bezpośrednie następstwo zabiegu operacyjnego) i późne (pojawiają się w czasie odległym o kilka miesięcy lub nawet lat od zabiegu). Wczesne miejscowe chirurgiczne powikłania stomii są bezpośrednio związane z zabiegiem operacyjnym i występują w okresie kilku dni lub tygodni po operacji (za granicę uważa się 30 dni po operacji). Najczęstsze z nich to:
- obrzęk stomii,
- niedokrwienie stomii,
- martwica stomii,
- krwawienie ze światła przetoki,
- krwawienie z błony śluzowej stomii,
- złe umiejscowienie stomii, 

- wciągnięcie stomii,
- wpadnięcie stomii,
- zakażenie okołostomijne,
- brak zrostu śluzówkowo-skórnego,

- przetoka okołostomijna,
- niedrożność stomii.

Stomia zdjęcia - brak zrostu skórno-śluzówkowego

Martwica stomii - zdjęcie

Obrzęk stomii - stomia zdjęcia

Wpadnięcie stomii - zdjęcie


Niektóre z wyżej wymienionych wczesnych
powikłań chirurgicznych stomii mogą rozwinąć
się też w późniejszym okresie (później niż miesiąc
po operacji), już jako powikłania późne. Dotyczy
to np. krwawienia z błony śluzowej stomii
czy wciągnięcia stomii, które mogą być zarówno
powikłaniami wczesnymi, jak i późnymi.